Privacyverklaring

Vereniging De Koorsprong

Verklaring Gegevensbescherming van Vereniging De Koorsprong: dekoorsprong@gmail.com

Inleiding

Deze verklaring Gegevensbescherming is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

De AVG is wetgeving die geldt voor de hele Europese Unie. Deze wet vervangt in Nederland de Wet bescherming Persoonsgegevens, (WbP). Privacy rechten zijn door de AVG versterkt en uitgebreid, waardoor voor organisaties meer verplichtingen zijn ontstaan ten opzichte dan de WbP.

De AVG geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. 

Verantwoording naar de leden

De Vereniging heeft verantwoordingsplicht naar de leden: de gegevensverwerking moet rechtmatig, transparant, doel gebonden en juist zijn. 

De Vereniging moet kunnen aantonen dat voor de verzameling van gegevens door de betreffende persoon toestemming is gegeven. 

Rechten van de leden

De belangrijkste rechten die een lid aan de AVG kan ontlenen zijn het recht op inzage, het recht op rectificatie en aanvulling, het recht op beperking van verwerking, het recht van bezwaar en het recht op verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. 

Het gebruik van persoonsgegevens door de Vereniging

Voor de Vereniging zijn bij de verwerking van persoonsgegevens twee grondslagen van belang: de verwerking is zonder commercieel oogpunt en de leden moeten toestemming hebben gegeven.

Gegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk, mogen alleen voor specifieke doelen worden verwerkt, en de toegang tot de gegevens moet beperkt zijn.

Deze Verklaring Gegevensbescherming is van toepassing op alle persoonsgegevens, die het lid mondeling, schriftelijk of digitaal aan de Vereniging heeft verstrekt.

De Vereniging De Koorsprong is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens van de leden. Het bestuur stelt vast welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, en op welke manier. De gegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt als dat nodig is. Mocht sprake zijn van het gebruik van foto’s, dan zal daarvoor afzonderlijk toestemming worden gevraagd aan de betrokkenen. De gegevens worden bewaard zo lang dat noodzakelijk is en daarna worden verwijderd. Ieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft recht op informatie, inzage, rectificatie en verwijdering van gegevens, en heeft recht van bezwaar. Een verzoek daartoe kan ingediend worden bij het bestuur.